İletişim

If you think some videos are copyrighted, send an email to us dizigom[at]protonmail.com and allow us 5 working days to delete the video.

Telif haklarıyla ilgili konulardadizigom[at]protonmail.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Dizigom1.com 5651 sayılı kanuna göre içerik sağlayıcı olarak hizmet vermektedir.
İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur.
Bu sebeple, sitemizdeki videolar üyelerimiz tarafından yüklenmektedir.
Sitemizde yer alan videolardan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, hak sahipleri veya meslek birlikleri, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirler.
Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.


İlgili Yasa:MAD­DE 5-
(1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.
(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.